V37

ÚOOÚ: Zaměstnavatelé včetně Ústavního soudu jsou povinni zjišťovat, zda jsou zaměstnanci očkovaní

3
Prosinec
2021

Zaměstnavatelé jsou po 20. listopadu 2021 povinni zjišťovat, zda jsou zaměstnanci očkovaní. Uložilo jim to ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením. Platí to i pro soudy včetně soudu Ústavního. Odůvodnění zamítavé odpověď generálního sekretáře Ústavního soudu ztratilo aktuálnost. Informace o očkování je údaj o zdravotním stavu zvláštní kategorie.

Vyplývá to ze stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů k podnětu v souvislosti s odmítnutím Ústavního soudu sdělit, kolik soudců a jejich asistentů je očkovaných respektive rozočkovaných. ÚOOÚ k tomu vydal informaci v pátek 26. listopadu 2021.

Rozhodnutí nesdělit, kolik je očkovaných nebo rozočkovaných soudců a asistentů u Ústavního soudu vydal Soud prostřednictvím svého generálního sekretáře Vlastimila Göttingera 18. listopadu nikoli jako soudní rozhodnutí, nýbrž jako úřední rozhodnutí úřední osoby a povinného subjektu podle zákona 106.

Nejde o soudní rozhodnutí, proto není závazné

„Ústavní soud prostřednictvím svého generálního sekretáře vydal dne 18. listopadu 2021, č. j. SPR. ÚS 1003/21-3 INF, jako jeden z mnoha povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace o tom, kolik soudců Ústavního soudu, resp. asistentů je očkováno proti COVID-19, resp. rozočkováno. Nejedná se tedy o rozhodnutí Ústavního soudu vydané v některém z řízení podle čl. 87 a násl. Ústavy potažmo podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ale pouze o rozhodnutí úřední osoby příslušné v rámci organizační struktury správy Ústavního soudu (jako povinného subjektu) k rozhodování podle zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení se správním řádem o žádostech o poskytnutí informací,“ vysvětluje Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dokument totiž mezitím koluje po internetu a mnozí lidé dokument pochopili tak, že jde o rozhodnutí soudní, a tudíž závazné pro všechny zaměstnavatele a že zaměstnavatelé podle tohoto rozhodnutí nesmějí zjišťovat, kdo ze zaměstnanců je naočkován a kdo nikoli.

Tak tomu ale není. „Pokud jde o závaznost uvedeného rozhodnutí, návazně na to, že nejde o rozhodnutí vydané v rámci soudní pravomoci Ústavního soudu (tj. nejde o soudní rozhodnutí, které by mohlo podle čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR být závazné pro všechny orgány a osoby), má toto správní rozhodnutí dopady pouze pro konkrétního žadatele ohledně konkrétního dotazu. V tomto smyslu je rozhodnutí zcela srovnatelné s obdobným rozhodnutím jakéhokoli jiného povinného subjektu od orgánů veřejné moci až po např. komunální podniky,“ upozorňuje Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nové opatření výslovně jmenuje soudce

Navíc samotné odůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu neposkytnout informaci o ne/očkovaných, protože Soud takové informace nezjišťuje, když je očkování navíc nepovinné, už ztratilo aktuálnost.  „Ústavní soud nezjišťuje a ani nemá právo zjišťovat tyto informace o zdravotním stavu soudců či asistentů soudce, ledaže by bezprostředně souvisely s výkonem práce či plněním povinností, které jsou ukládány zákony. Dobrovolné očkování však nemá vliv na způsobilost k výkonu práce a ani právní předpisy s vakcinací/non-vakcinací soudce či asistenta soudce nespojují žádnou povinnost ve vztahu k působnosti Ústavnímu soudu. Povinný subjekt tak není povinen ani oprávněn pro potřeby poskytování informací zjišťovat a shromažďovat výše uvedené osobní údaje,“ uvedl v zamítavém rozhodnutí Ústavní soud.

Nově tyto informace zaměstnavatelé shromažďovat musí, ačkoli je očkování stále nepovinné. To platí od 20. listopadu 2021, upozorňuje ÚOOÚ s tím, že Ústavní soud psal rozhodnutí dva dny před tím. „Je však třeba upozornit na to, že rozhodnutí bylo vydáno dne 18. listopadu 2021, tedy před vydáním aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2021, ukládajícího zaměstnavatelům povinnost testovat jejich zaměstnance, pokud se na ně nevztahuje některá z výjimek,“ uvádí dále Úřad pro ochranu osobních údajů.

Výjimku podle předmětného opatření mají všichni očkovaní. Odstavec II mimořádného opatření pak obsahuje seznam zaměstnanců a funkcionářů státu, kterých se opatření týká. V něm výslovně jmenuje soudce.

Zaměstnavatelé musí zjišťovat, kdo je očkovaný

Jak dále uvádí Úřad pro ochranu osobních údajů, před platností nového opatření ministerstva zdravotnictví, podle kterého se musí zaměstnanci testovat s výjimkou očkovaných, mohli všichni zaměstnavatelé zjišťovat „bezinfekčnost“ zaměstnanců podle zákoníku práce. Povinnost udržovat pracoviště bezpečné a zdraví neohrožující má každý zaměstnavatel podle zákoníku práce, upozornil už dříve Úřad. „Zákoník práce obecně ukládá zaměstnavateli povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.“

Nově však musí zkoumat kdo je očkovaný a kdo není, aby na neočkované uvalili povinnost testovat se, jak jim přikazuje ministerské opatření: „Nyní v návaznosti na povinnost stanovenou mimořádným opatřením jsou povinni tak činit (do doby zrušení tohoto opatření, ať již Ministerstvem zdravotnictví nebo Nejvyšším správním soudem),“ uvádí k tomu Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informace o očkování je údaj o zdravotním stavu

Zaměstnavatelé mají současně povinnost tato data chránit jako zvláštní kategorii osobních údajů. „Zaměstnavatelé se při plnění státem nařízeného testování zaměstnanců stávají správci speciálních intimních dat lidí. Při zjišťování, zda je zaměstnanec nakažený Covidem -19 zpracovávají zvláštní kategorii osobních údajů o zdravotním stavu. Doba uchování těchto dat nebyla vládním opatřením stanovena, upozornil Úřad pro ochranu osobních údajů,“ uvedla již dříve Česká justice v souvislosti s povinným testováním.

Tato povinnost platí i pro shromažďování dat o tom, který zaměstnanec je očkován. „Dále je vhodné podotknout, že existuje-li pochybnost, zda je údaj o očkování údajem o zdravotním stavu, tj. spadá pod vymezení zvláštní kategorie osobních údajů, je třeba odkázat na společné stanovisko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a Evropského inspektora osobních údajů č. 4/2021 k tzv. covid pasům, kde se v bodu 34 nepřímo uznává, že se jedná o zvláštní kategorie osobních údajů,“ upozorňuje Úřad pro ochranu osobních údajů s odkazem na evropský dokument.

Autor: Irena Válová

Zdroj: Česká justice