V37

Trestní řád se má rozšířit o oprávnění nařídit utajeně a pod sankcí uchovat data v počítači a na nosičích

26
Září
2017

Policie, státní zastupitelství nebo soudy získají oprávnění nařídit komukoli, kdo má pod kontrolou data, aby je uchoval v nezměněné podobě v počítači nebo na nosiči dat včetně telefonu a zabránil jejich zničení, ztrátě nebo pozměnění.  Dotyčná osoba bude muset příkaz držet v tajnosti. Data předmětný orgán v příkazu specifikuje a příkaz bude moci být vydán nejdéle na 90 dní. Počítá s tím návrh novely trestního zákona a trestního řádu, který vychází z Úmluvy Rady Evropy o počítačové kriminalitě.

Tentokrát nejde o ustanovení o plošném uchovávání dat všech občanů po určitou dobu, jak jsou povinni data pro policii už dnes uchovávat provozovatelé elektronických komunikací a poskytovatelé služeb. Půjde o opatření v rámci konkrétního trestního řízení vůči konkrétní osobě nebo osobám, které mají předmětná data pod kontrolou. Tyto osoby budou nařízením orgánu činného v trestním řízení povinny data v počítačích nebo na nosičích tajně uchovat a ochránit před přístupem jiných osob respektive před jejich zničením ztrátou nebo pozměněním, přičemž předmětná data musí policie v příkazu specifikovat.

Důvodem opatření je zejména počítačová kriminalita, ale také uchování důkazů významných pro trestní řízení.

Budoucí nový §7b Trestního řádu má vypadat takto:

  • 7b

Uchování dat a znemožnění přístupu k nim

(1) Je-li zapotřebí zabránit ztrátě, zničení nebo pozměnění dat důležitých pro trestní řízení, která byla uložena v počítačovém systému nebo na nosiči informací, orgán činný v trestním řízení je oprávněn nařídit osobě, která uvedená data drží nebo je má pod svojí kontrolou, aby taková data uchovala v nezměněné podobě po dobu stanovenou v příkazu a učinila potřebná opatření, aby nedošlo k zpřístupnění informace o tom,  že bylo nařízeno uchování dat.

(2) Orgán činný v trestním řízení je oprávněn nařídit osobě, která drží nebo má pod svojí kontrolou data, která byla uložena v počítačovém systému nebo na nosiči informací, aby znemožnila přístup jiných osob k takovým datům, je-li to zapotřebí k zabránění pokračování v trestné činnosti nebo jejímu opakování.

(3) V příkazu musí být označena data, na která se příkaz vztahuje, a doba, po kterou mají být tato data uchována, nebo k nim má být zamezen přístup, která nesmí být delší než 90 dnů.

Příkaz musí obsahovat poučení o následcích neuposlechnutí příkazu.

(4) Orgán činný v trestním řízení, který vydal příkaz podle odstavce 1 nebo 2, jej neprodleně doručí osobě, vůči které směřuje.

Úprava povinnosti pod sankcí uchovat konkrétní data v počítači nebo na jejich nosiči nevzešla z požadavků Evropské unie, ale jiné mezinárodní organizace, a to Rady Evropy. „Urychlené uchování dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací  pro účely trestního řízení dosavadní právní nástroje EU výslovně neupravují,“ uvádí se v důvodové zprávě. „Navržené ustanovení implementuje v části týkající se uchování dat článek 16 Úmluvy

Rady Evropy o počítačové kriminalitě,“ upřesňuje důvodová zpráva.

Zdroj: web Česká justice